Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2019

9217 7c55
5/5
4871 7d4b 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viadrugs drugs
5118 a8ef 500
Reposted fromtichga tichga viacatarino catarino
5310 20a6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaverronique verronique
Reposted fromFlau Flau viastonerr stonerr

October 28 2014

0009 0ddf
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viaSebeczek Sebeczek
4067 b1dc 500
Reposted fromnacpanazyciem nacpanazyciem viaSebeczek Sebeczek
7584 8697
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaSebeczek Sebeczek

September 04 2013

9594 8bea 500
Poznań ul. Przepadek
Reposted bywootbeeranonimselvishlifedownthespiralwloczykijzizzmarjarii

August 21 2013

Zegary zdają się nakręcać paranoję.

Przestroga dla młodych kuców

odrzucic bozie
teraz to w modzie
topisz sie w wodzie
toniesz w zawodzie
zufales kozie

jaki był bodziec
by wzorzec
przyjąć.
nieludzko wyjąc
by wrócić móc
nowy wódz
na głowie kuc

Słuchales blak metalu
nie miej do nikogo żalu
najaldes sie kalu
pomalu

kto nie slucha matki ojca
ten slucha psiej skory
nie piles mleka
wolales bleka

teraz z ciebie beka

płynie rzeka

zrobiono w wała
młodego metala

szukał grala
podzielił los
ikara

to kara
macha
mahakala
środkowy wywala (palec)
jesteś pała
buntem zbudować pałac hahahaha
to tylko hałas
nawet nie szałas

rzeczywistości walec
nawet po gorzale
powoli
głowa cie rozboli
boś rycerzyk bez zbroi
umysł rozbrojony
spokój rozstrojony

to boli
być pozbawionym - wolnej woli

już nawet się nie golisz
się boisz
lustra
mówią bóstwa
przez twe usta
krzesło ustaw
sznur żyrandol
popraw line
pożegnaj swoją winę

wokół ducha
lata mucha


Społeczeństwo to świry incognito.
9945 cdbb 500
Reposted fromacv acv viapieceofinsanity pieceofinsanity
Wanna build communism?
Reposted frompsychob psychob viapieceofinsanity pieceofinsanity
4381 6eb5
in my head.
Reposted fromhighopes highopes viapieceofinsanity pieceofinsanity
8798 c2f7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl